പ്രതീക്ഷ

സന്ധ്യേ നീ സുഖമായുറങ്ങുക
ഇനിയും പ്രഭാതം വരും
പൂക്കൾ വിടരും
കിളികൾ ചിലക്കും
മഴയും വെയിലും
വേനലും വസന്തവും വരും

സുഹൃത്തേ നീ യാത്ര പോവുക
യാത്ര പറയാതെ
തിരിച്ചു വരാനായി
പിൻവിളികൾക്ക് കാതോർക്കാതെ.
നീ ഇറങ്ങിപ്പോയ പടികളും
വീടിന്റെ ചുവരുകളും
നിന്നെ പൊതിഞ്ഞ കാറ്റും
നിന്റെ വരവിനായി
കണ്ണും നട്ടിരിക്കും

സഖീ നീ പ്രണയിക്കുക
മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽ
ആരും കാണാതെ
ഒരു മയിൽപ്പീലിത്തണ്ടു ചേർത്ത് വയ്ക്കുക
സ്വപ്നങ്ങളിൽ വർണ്ണം നിറയ്ക്കുക

സന്ധ്യേ നീ സുഖമായുറങ്ങുക
നാളെകൾ ഇനിയും വരും
പ്രഭാതത്തിലെ നനുത്ത കാറ്റ്
നിന്നെ വിളിച്ചുണർത്തും
മഴവില്ലിൻ ചോട്ടിൽ
മയിലുകൾ നൃത്തം വയ്ക്കും
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പിന്നെയും പിന്നെയും
ഉദിക്കും അസ്തമിക്കും
അതിനാൽ നീ സുഖമായുറങ്ങുക

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.