ഓവർടേക്ക്

വെക്കേഷന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും കാറെടുത്തിട്ടാണ് വരാറ്. വീട്ടിലെത്തി ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നായിട്ടുണ്ട്.  കുട്ടികൾക്കും അതാണ് സൗകര്യം. സീറ്റ് നിവർത്തിയിട്ട് അവർ പുറകിൽ… Read more ഓവർടേക്ക്

അജവിശേഷം

(Originally Published in ‘Varanthya Karaval’ on Saturday, 12th June, 2004) ഒരു ആടിന്റെ രൂപത്തിന് ഇത്രയും സങ്കീർണ്ണതയുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല, ഇതുവരെ. ദിവസം എത്രയെണ്ണത്തിനെ… Read more അജവിശേഷം