ഓവർടേക്ക്

വെക്കേഷന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും കാറെടുത്തിട്ടാണ് വരാറ്. വീട്ടിലെത്തി ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നായിട്ടുണ്ട്.  കുട്ടികൾക്കും അതാണ് സൗകര്യം. സീറ്റ് നിവർത്തിയിട്ട് അവർ പുറകിൽ… Read more ഓവർടേക്ക്