അജവിശേഷം

(Originally Published in ‘Varanthya Karaval’ on Saturday, 12th June, 2004) ഒരു ആടിന്റെ രൂപത്തിന് ഇത്രയും സങ്കീർണ്ണതയുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല, ഇതുവരെ. ദിവസം എത്രയെണ്ണത്തിനെ… Read more അജവിശേഷം